Všeobecné obchodní podmínky
pro online konzultace, členství v placeném Klubu a nákup kurzů či programů
(dále jen konzultace, členství a kurz či program)

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup konzultace, členství, kurzu či programu přes webové rozhraní www.petra-dvorakova.cz provozované Petrou Dvořákovou, IČ: 88316653, DIČ: CZ8461134682, se sídlem Za Mlýnem 1882, 686 03 Staré Město jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad města Uherské Hradiště (dále též jen jako „Prodávající“).

Nákup konzultace, členství, kurzu či programu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem konzultace, členství, kurzu či programu nebo s užíváním internetových stránek www.petra-dvorakova.cz souvisí.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než konzultace, členství, kurz či program zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním konzultace, členství, kurzu či programu (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“, „Zakoupit“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, „Zakoupit“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především uskutečnit vámi zakoupenou konzultaci, členství, kurzu či programu a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  • Důležité pojmy (definice)
  • Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  • Cena konzultace, členství, kurzu či programu
  • Dodací podmínky
  • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  • Odstoupení od Kupní smlouvy
  • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  • Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

se sídlem/místem podnikání: Za Mlýnem 1882, 686 03 Staré Město

Kontaktní telefon: 774 622 906

Adresa pro doručování elektronické pošty: petra@petra-dvorakova.cz

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.petra-dvorakova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí konzultace, členství, kurz či program. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.petra-dvorakova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává konzultace, členství, kurzu či programu či členství přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

POPIS KONZULTACE ,ČLENSTVÍ KURZU ČI PROGRAMU. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízené konzultace, členství, kurzu či programu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu jsou určeny, co spotřebiteli mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně konzultace, členství, kurzu či programu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

OBJEDNÁNÍ KONZULTACE, ČLENSTVÍ KURZU ČI PROGRAMU. Pro objednání konzultace, členství, kurzu či programu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“, „Zakoupit“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena konzultace, členství, kurzu či programu

CENA KONZULTACE, ČLENSTVÍ, KURZU ČI PROGRAMU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena konzultace, členství, kurzu či programu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je již konečnou cenou.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u konzultace, členství, kurzu či programu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu konzultace, členství, kurzu či programu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám konzultace, členství, kurzu či programu zprostředkovat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována,

– bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned),

– online bankovním převodem (platba se provede ihned, přes tzv. bankovní tlačítka).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo eurech.

SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Konzultace, členství, kurzu či programu je možné hradit formou i splátkového kalendáře a je vždy u daného služby uvedeno. Zaplacením první splátky se kupující zavazuje doplatit i zbylou částku (zbylé splátky).

V. Dodací podmínky

ZPŮSOB ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONZULTACE, ČLENSTVÍ, KURZU ČI PROGRAMU. Termín konzultace bude dohodnut po uhrazení kupní ceny prostřednictvím e-mailové, telefonické komunikace či komunikace přes jiné komunikační platformy. Délka členství odpovídá výši uhrazené kupní ceny. Kurz proběhne ve stanovém termínu uvedeném na stránce s objednávkovým formulářem. Program bude zaslán na e-mail, případně bude dostupných ve členských sekcích na www.petra-dvorakova.cz.

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude služba dohodnuta nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude služba doručena obratem po provedení platby. Členství platí od chvíle zaplacení objednávky.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání služby si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

VI. Údaje o konzultace, členství, kurzu či programu

konzultace, členství, kurzu či programu vyžaduje, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména videohovor a práci s dokumenty ve formátu .doc a pdf.

konzultace, členství, kurzu či programu slouží ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou založeny na využití mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v konzultaci.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud konzultace, členství, kurzu či programu ještě neproběhli, ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na petra@petra-dvorakova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že konzultace, členství, kurzu či programu ještě neproběhli a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi konzultace, členství, kurzu či programu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Členství v Klubu můžete ukončit vždy po uplynutí předplacené doby.

Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno e-mailem na petra@petra-dvorakova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

Je-li Vám společně s konzultací či členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající vám zodpovídám, že konzultace, členství, kurzu či programu zprostředkuji v co nejkratším možném termínu pro obě strany.

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu petra@petra-dvorakova.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese petra@petra-dvorakova.cz

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2021